Przejdź do treści

Wyposażenie warsztatu – wyważarka – montażownica

wywazarki-montazownice-podnosniki-warsztatowe-diagnostyczne corghi

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)
dokonywanej przez SAMiNWEST z siedzibą w Rzuchowie


I. Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych na
rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) przez SAMINWEST Janusz Sobik z siedzibą w 44-285 Rzuchów,
ul. Rybnicka 77a wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , NIP 642-103-99-71
REGON 365456763.
2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez SAMINWEST Janusz Sobik
z innymi przedsiębiorcami i mają tym samym zastosowanie w relacjach handlowych z innymi przedsiębiorcami.
3. W odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami OWS mają zastosowanie w zakresie w jakim
postanowienia Warunków nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie praw
konsumentów oraz przepisów dotyczących umów zawieranych z konsumentami.
4. Użyte w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:
a. Sprzedawca – SAMINWEST Janusz Sobik z siedzibą w Rzuchowie
b. Kupujący – podmiot gospodarczy będący drugą stroną umowy sprzedaży – przedsiębiorca
c. Strony – Sprzedawca i Kupujący
d.Towar – towary handlowe sprzedawane przez SAMINWEST Janusz Sobik w ramach umowy z Kupującym
5. Niniejsze OWS są jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży Towarów.
Wszelkie inne uregulowania stosowane przez Kupującego nie znajdują zastosowania .
6. Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w
sposób odmienny.
7. Oferty, faktury pro-forma, kosztorysy, cenniki, reklamy i inne ogłoszenia o Towarach nie mają charakteru
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a stanowią zaproszenie do składania zamówień i zawarcia umowy.
8. Wszelkie udostępnione przez Sprzedawcę rysunki, zdjęcia, opisy, dane dotyczące parametrów
technicznych do czasu ich pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter poglądowy i nie
stanowią podstawy do roszczenia przez Kupującego.
9. Wszelka dostarczona Kupującemu dokumentacja techniczna w tym instrukcje obsługi certyfikaty, schematy,
rysunki są przeznaczone wyłącznie do użytku Kupującego i bez wyraźnej zgody Sprzedawcy nie mogą być
udostępniane osobom trzecim.
10. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za błędny dobór Towaru przez Kupującego lub jego
niewłaściwą interpretację informacji lub danych technicznych zawartych w ofertach, fakturach pro-forma, kosztorysach,
cennikach, reklamach i innych ogłoszeniach o Towarach, które pozyskał lub otrzymał Kupujący.
11. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o każdorazowej zmianie siedziby,
adresu doręczeń korespondencji lub towaru. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy
wskazane w zamówieniu lub jakichkolwiek umowach współpracy uważa się za skuteczne.
II. Zawarcie umowy
1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone jako odpowiedź na ofertę
(kosztorys, fakturę pro-forma) Sprzedawcy. W przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany przez Kupującego do
oferty prowadzącej do złożenia zamówienia różniącego się od złożonej oferty Kupującemu, umowa zawarta zostanie
dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami. Brak potwierdzenia takiego
zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta.
2. Jeżeli Sprzedawca pozostaje w stałych relacjach handlowych tj. posiada podpisaną ramową umowę o
współpracy z Kupującym przyjmuje się, iż potwierdzenie zamówienia może stanowić przystąpienie do jego realizacji
przez Sprzedawcę.
3. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
4. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty do
zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
5. Zamówienie dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej i zawierać między innymi: dokładne
dane Kupującego, adres dostawy, określenie towaru, jego ilości oraz musi być podpisane przez osobę upoważnioną do
składania zamówień w imieniu Kupującego.
6. Zamówienia ustne składane przez Kupującego będącego w stałych relacjach handlowych ze Sprzedawcą
co do zasady dla swej ważności wymagają pisemnego potwierdzenia gdy wartość zamówionych Towarów przekracza
kwotę 500 zł. W innych przypadkach uznaje się, iż zamówienie złożone ustanie jest ważne z momentem przystąpienia
do jego realizacji przez Sprzedawcę.
7. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia zawierane pomiędzy
stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem e-maila.
8. Ustne uzgodnienia, przyrzeczenia i inne ustalenia pracowników Sprzedawcy niezwiązane z przyjmowaniem
zamówień na dostawę Towarów, mają moc wyłącznie, gdy są potwierdzone w formie pisemnej.
9. W przypadku, gdy z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy a dotyczących producenta Towaru,
Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie 3 miesięcy od
zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części której nie jest w stanie zrealizować. Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
10. Sprzedawca może przyjąć zamówienie do realizacji w całości lub części. Jeśli zamówienie jest przyjęte w
części Sprzedawca informuje o tym Kupującego.
11. Sprzedawca w każdej sytuacji jest uprawniony do odmowy przyjęcia złożonego zamówienia, a w
szczególności gdy:
a.Kupujący zalega z zapłatą jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych wobec Sprzedawcy
b.Kupujący naruszył jakiekolwiek zobowiązania wobec Sprzedawcy z tytułu wcześniej zawartych umów pomiędzy
Stronami
12. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania gdy
Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia lub gdy zamówienie dotyczyło Towaru sprowadzanego od producenta
na specjalne zamówienie Kupującego. W takim przypadku odstąpienie od umowy wiąże się z karą umowną w
wysokości 30% wartości złożonego zamówienia. Powyższe dotyczy także błędnie złożonego zamówienia.
13. Kupujący, który po złożeniu zamówienia domawia towar lub składa nowe zamówienie i chce by Towar ten
został spakowany do pierwotnego zamówienia ponosi opłatę za przepakowanie Towaru w wysokości 15 zł netto, która
to opłata będzie uwidoczniona na wystawionej fakturze VAT.
III. Prawo własności
1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Towaru przejdzie na Kupującego dopiero w
momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.
2. Zastrzeżenie własności Towaru nie pozbawia Sprzedawcy prawa dochodzenia od Kupującego zapłaty ceny.
3. Gdy Kupujący zalega w zapłacie ceny wobec Sprzedawcy, Sprzedawca może zażądać zwrotu Towaru
objętego zastrzeżeniem prawa własności. Sprzedawca ma prawo do żądania wynagrodzenia za korzystanie z Towaru
a także odszkodowanie za jego uszkodzenie lub zużycie.
4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu a w
przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi zastosowanie mają reguły INCOTERMS.
IV. Cena i termin płatności
1. Cena za sprzedawany Towar będzie określona w ofercie, fakturze pro-forma, kosztorysie lub umowie
sprzedaży.
2. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w
złotych polskich przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty w PKO Bank Polski na dzień
wystawienia faktury.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązujących cenników bez uprzedniego powiadamiania.
4. Przyjmuje się, iż jeśli w umowie handlowej nie określono inaczej, formą płatności jest zaliczka w wysokości
30% wartości zamówionego Towaru lub usługi. Pozostała płatność następuje najpóźniej do momentu wydania Towaru
Kupującemu.
5. Usługi serwisowe wykonywane przez pracowników Sprzedawcy płatne są gotówką w momencie wykonania
usługi lub w formie przedpłaty na podstawie wystawionego kosztorysu. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany
kosztorysu, gdy podczas wykonywania usługi serwisu dojdą koszty naprawy, których Sprzedawca nie mógł przewidzieć
podczas sporządzania kosztorysu.
6. Sprzedawca wystawia fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wystawiania
faktur VAT.
7. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie i w sposób wskazany w ofercie lub w wystawionej przez
Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy lub do
kasy Sprzedawcy.
8. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług
wg obowiązujących stawek
.
9. Za opóźnieniach w płatności Sprzedający ma prawo naliczać odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki z
zapłacie należności i rekompensatę za koszty odzyskania należności zgodnie z art.10 ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych.
10. W razie bezskutecznego wezwania Kupującego do zapłaty należności wynikających z wystawionych przez
Sprzedawcę faktur VAT, Sprzedawca ma prawo do windykacji należności poprzez firmy windykacyjne. Koszty
windykacji ponosi Kupujący.
11. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony,
Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów łącznie z wstrzymaniem się z
wydaniem towaru do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli
opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy
sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą u
Kupującego z tych przyczyn szkodę.
12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wystawione przez Sprzedającego faktury VAT będą wysyłane
Kupującemu drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy Kupującego, chyba że Kupujący zastrzeże inny sposób
doręczania faktur VAT.
V. Odbiór i dostawa Towaru
1. Miejscem spełnienia świadczenia (wydania Towaru) jest magazyn Sprzedającego. Kupujący jest
zobowiązany do odbioru Towaru znajdującego się w miejscu spełnienia świadczenia.
2. Termin dostawy określony jest przez Sprzedawcę o czym powiadamia Kupującego drogą pisemną lub
telefoniczną. Jeżeli Kupujący jest zobowiązany do uregulowania całości ceny przed dostawą wówczas termin dostawy
biegnie od dnia, w którym Kupujący wywiązał się ze zobowiązania.
3. Termin dostawy uważa się za dotrzymany przez Sprzedawcę, jeżeli w tym terminie umożliwił Kupującemu
odbiór Towaru z magazynu Sprzedawcy.
4. Jeżeli wyraźnie określono w zamówieniu lub umowie, Towar może zostać doręczony Kupującemu poprzez:
dowóz Towaru przez Sprzedającego lub poprzez wysyłkę Towaru drogą pocztową lub za pośrednictwem innego
podmiotu świadczącego usługi spedycyjne, kurierskie lub transportowe.
5. Jeśli Kupujący nie określił w zamówieniu inaczej adresem dostawy jest siedziba Kupującego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowych dostaw Towaru.
7. Strony ustalają, że koszt załadunku spoczywa na Sprzedawcy a koszt rozładunku Towaru spoczywa na
Kupującym bez względu na to, która ze stron ponosi koszt transportu Towaru.
8. Koszt dostawy Części zamiennych i innych towarów drobnicowych pokrywa Kupujący zgodnie z Ogólnym
Cennikiem Usług Sprzedawcy . Koszt dla towarów dłużycowych określa się indywidualnie.
9. Dostawa oraz montaż akcesoriów do maszyn i urządzeń wykonywana przez Serwis Sprzedawcy jest płatna
zgodnie z Ogólnym Cennikiem Usług Sprzedawcy.
10. Montaż podnośników warsztatowych jest płatny zgodnie z Ogólnym Cennikiem Usług Sprzedawcy.
11. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca wykonuje szkolenie w dniu dostawy. Szkolenie wykonywane jest
bezpłatnie w dniu dostawy Towaru i dotyczy wyłącznie podstawowej obsługi Towaru – maszyn i urządzeń
wymagających szkolenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez personel
Kupującego. Strony wyłączają jakiekolwiek roszczenia odnośnie nieumiejętności obsługi Towaru poprzez personel
Kupującego. Kupujący ma możliwość odpłatnego – zgodnego z obowiązującym cennikiem Sprzedawcy,
przeprowadzenia szkolenia w terminie uzgodnionym przez Strony.
12. Przy osobistym odbiorze Towaru lub dostarczeniu Towaru bezpośrednio przez Sprzedawcę, Kupujący
zobowiązuje się do starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze
specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Powyższe dotyczy także
załączonej dokumentacji technicznej Towaru. Po zbadaniu Towaru podpisany zostanie dokument jego wydania –
protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności
wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu
Towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od
skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
13. Przy dostawie Towaru poprzez wysłanie Towaru drogą pocztową lub za pośrednictwem innego podmiotu
świadczącego usługi spedycyjne, kurierskie lub transportowe Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania
opakowania Towaru – jakiekolwiek jego uszkodzenia, ślady naruszenia taśmy zabezpieczającej lub inne sugerujące
możliwość naruszenia zawartości przesyłki zobowiązują Kupującego do sporządzenia w obecności kuriera protokołu,
który będzie stanowił podstawę roszczenia Kupującego w stosunku dostawcy (poczta, kurier, spedycja, inna firma
transportowa) Towaru. Protokół dla swej ważności musi być wypełniony poprawnie i czytelnie i podpisany przez kuriera
doręczającego przesyłkę. Brak protokołu lub jego nieporwane lub niekompletne wypełnienie może skutkować
odrzuceniem reklamacji.
14. Kupujący ma obowiązek dokonania kontroli ilościowo-jakościowej, dostarczonych za pośrednictwem firmy
spedycyjnej, kurierskiej lub Poczty Polskiej Towarów w ciągu 7 dni od daty ich odbioru. Pod pojęciem w/w kontroli
rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju odebranych produktów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą, a
także ocenę stanu technicznego produktów w zakresie wad technicznych, możliwych do wykrycia „gołym” okiem bez
prób rozruchowych. Uchybienie temu terminowi powoduje utratę uprawnień do wszczęcia postępowania
reklamacyjnego.
15. Przekazywane przez Sprzedawcę wraz z Towarem certyfikaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty
wskazujące na parametry i właściwości techniczne Towaru lub jego jakość nie stanowią potwierdzenia przez
Sprzedawcę zawartych w nich danych oraz nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane w nich kryteria.
Wyżej wymienione dokumenty stanowią jedynie informację Sprzedawcy, że Towar zgodnie z oświadczeniem
producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.
16. Sprzedający może wstrzymać dostawę lub wydanie Towaru Kupującemu jeśli ten zalega w spłacie
zobowiązań pieniężnych w stosunku do Sprzedawcy z tytułu zawartych umów pomiędzy Stronami.
17. W przypadku opóźnienia Kupującego z odbiorem Towaru lub uniemożliwieniem dostarczenia Towaru przez
Sprzedawcę ponad 7 dni roboczych, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości stanowiącej 0,2% wartości
brutto nie odebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonej pisemnie daty wydania lub
dostarczenia towaru do Kupującego chyba, że Strony uzgodniły inaczej.
18. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 30 dni liczonym od wskazanego w zamówieniu lub umowie
terminu lub uniemożliwia Sprzedawcy dostawę Towaru w ww. terminie Sprzedawca może odstąpić od umowy
sprzedaży. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej w pkt.
17 kary umownej.
19. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Towaru, koszty związane z przechowaniem Towaru a
także niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia obciążają Kupującego z momentem postawienia
Towaru w gotowości do odbioru w magazynie Sprzedawcy w przypadku sprzedaży wg warunków EXW (Incoterms
2010).
20. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa odstąpić od
umowy w części wykonanej.
21. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy
przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca lub producent nie wywiązał się z dostawy w terminie.
22. W razie wystąpienia opóźnienia w dostawie całości lub części towaru z winy Sprzedającego, Sprzedający
niezwłocznie informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia. Jeżeli
opóźnienie wynosi co najmniej 60 dni a Kupujący w związku z opóźnieniem poniósł szkodę, może żądać zapłaty kary
umownej w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki powyżej 60 dnia ale nie więcej niż 5% wartości brutto
niedostarczonego towaru.
23. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w razie trwającego więcej niż 60 dni opóźnienia Sprzedawcy w
realizacji zamówienia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego do realizacji zamówienia w dodatkowym 7
dniowym terminie. W razie odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn określonych w niniejszym punkcie
Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dotychczas zapłaconej części lub całości ceny.
24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru spowodowanego wystąpieniem
siły wyższej w postaci np. pogorszenia warunków atmosferycznych, awarii, strajków, przestoju producenta lub innych
sytuacje na których powstanie Sprzedający nie ma wpływu, wówczas czas realizacji zamówienia zostaje przedłużony o
czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedawcy terminową realizację zamówienia. O spodziewanym terminie
dostawy Towaru Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego.
VI. Zwrot Towaru
1. Maszyny i urządzenia
a. Zwrot Towaru możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu zwrotu przez Sprzedawcę. W
przeciwnym wypadku przesyłki nie będą przyjmowane i będą odsyłane na koszt Wysyłającego.
b. Zwrotowi podlega wyłącznie Towar znajdujący się w aktualnej ofercie Sprzedawcy, nieużywany, w oryginalnym i
nieuszkodzonym opakowaniu wraz z kompletną dokumentacją techniczną jeśli taka została wydana.
c. W przypadku dokonania zwrotu Towaru, Kupujący ponosi opłatę manipulacyjną zawartą na wystawionej fakturze
VAT w wysokości :
i 20 % ceny zwracanego Towaru dla elementów standardowych (stale utrzymywanych na magazynie Sprzedającego)
ii 50 % ceny zwracanego Towaru dla elementów niestandardowych
d. Towary wykonane na specjalne zamówienie Kupującego, wyprzedażowe, po-ekspozycyjne lub uszkodzone nie
podlegają zwrotowi.
e. Rozpatrywane będą tylko zwroty zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.
f. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący
2. Narzędzia ręczne i inne drobne towary
a. Powyższe zapisy dotyczą także narzędzi pneumatycznych i ręcznych oraz drobnych towarów zakupionych przez
Kupującego będącego w stałych relacjach handlowych ze Sprzedawcą z wyłączeniem pkt. 3 oraz z zastrzeżeniem, iż
Kupujący dokonujący zwrotu towaru dokona równoczesnego zamówienia o wartości przekraczającej o 30% wartość
zwracanych Towarów.
VII. Gwarancja
1. Sprzedawca nie będąc producentem Towaru jest podmiotem realizującym roszczenia gwarancyjne
Kupującego.
2. Warunki udzielonej gwarancji są szczegółowo określone w karcie gwarancyjnej Towaru dostarczane
Kupującemu wraz z Towarem.
3. Warunki gwarancji narzędzi ręcznych SATA zamieszczone są na stronie internetowej satatools.pl.
4. Gwarancją objęte są wyłącznie Towary fabrycznie nowe w zakresie wad fizycznych (jakościowych i
materiałowych) powstałych z przyczyn tkwiących w Towarze.
5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi pisemnie Sprzedawcy o wadzie w
terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane listem poleconym, drogą
elektroniczną lub faksem, którego otrzymanie będzie dodatkowo potwierdzone telefonicznie przez Sprzedającego.
6. Jeśli w karcie gwarancyjnej nie wskazano inaczej termin gwarancji liczony jest od daty sprzedaży i wynosi:
a. maszyny i urządzenia warsztatowe: 12 miesięcy, możliwe są dodatkowe opcje przedłużenia gwarancji
b. usługi naprawy / montażu: 3 miesiące,
c. części maszyn i urządzeń: 12 miesięcy w przypadku montażu przez serwis Sprzedającego,
d. części maszyn i urządzeń: 3 miesiące w przypadku sprzedaży wysyłkowej,
e. elementy elektroniczne i elektryczne maszyn i urządzeń: bez gwarancji w przypadku sprzedaży wysyłkowej
f. inne niewymienione wyżej Produkty: 3 miesiące,
g. narzędzia ręczne SATA: zgodnie z warunkami gwarancji narzędzi SATA.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym
wybór w tym względzie należy do Sprzedawcy. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.
8. Własność wadliwych wymienionych części przechodzi na Sprzedawcę.
9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została
dokonana przez osoby nieupoważnione. Gwarancja nie obejmuje również wszelkich modyfikacji dokonywanych z
własnej inicjatywy Kupującego. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji zostają wyłączone.
10. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
a. niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi czy składowania,
b. nieprawidłowego montażu przez Kupującego bądź osoby trzecie,
c. działania czynników zewnętrznych, jak np.: chemicznych lub elektrycznych, na które Sprzedawca nie miał wpływu,
d. innych czynników szczegółowo opisanych w karcie gwarancyjnej produktu.
11. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje części eksploatacyjnych, normalnie zużywających się w
trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem produktu. Materiały eksploatacyjne to między innymi: paski napędowe,
filtry, żarówki, elementy ścierne napędów, wkładki ochronne, stożki centrujące, osłony gumowe, baterie itp.
12. Szczegółowa karta gwarancyjna wraz z instrukcjami obsługi /jeśli dany towar jest objęty gwarancja i
wymaga instrukcji/ są dołączane do towaru.
13. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie dokonania naprawy lub modyfikacji towaru bez zgody
Sprzedającego.
14. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest w całości wyłączona. W przypadku dokonywania
transakcji zawartej z konsumentem w zakresie rękojmi zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
VIII. Postępowanie reklamacyjne
1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji zawierające
obowiązkowo: kod towaru lub jego nazwę z faktury VAT, opis wady, a także kopia faktury zakupu. Kupujący jest
również zobowiązany do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o charakterze pracy reklamowanego produktu.
2. Reklamowany produkt należy przesłać do Sprzedawcy w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia
nowego. W przypadku reklamowania maszyn trudnych do wysyłki, Dział Serwisu Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia reklamacji dokona rozpatrzenia wniosku na miejscu u Kupującego.
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni, o ile naprawa nie wymaga dodatkowej ekspertyzy
producenta lub rzeczoznawcy lub podzespół/część podlegająca wymianie nie musi być sprowadzona od producenta,
oraz o ile nie wystąpią okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiającej spełnienia
świadczenia w oznaczonym czasie.
4. O wyniku reklamacji Kupujący informowany jest poprzez stosowny Protokół drogą elektroniczną lub
listownie.
5. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt Sprzedawcy we własnym zakresie, ani też przez osoby
trzecie.
6. W przypadku uznania roszczenia reklamacyjnego Sprzedający ponosi koszty przesyłki produktów
podlegających naprawie lub wymianie.
7. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu Sprzedawcy, Kupujący zostanie obciążony kosztami
wezwania zgodnie z cennikiem usług serwisowych Sprzedawcy.
8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania uregulowania należności za dostarczony
Towar. Sprzedawca ma prawo wstrzymać wobec Kupującego będącego jednocześnie użytkownikiem Towaru
realizację roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.
9. W przypadku braku odbioru przez Zlecającego dostarczonego do Serwisu Sprzedawcy Towaru,
Sprzedawca po uprzednim pisemnym wezwaniu do odbioru, nalicza koszty dziennego magazynowania Towaru w
wysokości: 20,00 zł netto za towar wielkogabarytowy (maszyny i urządzenia) oraz 10,00 zł netto za pozostałe Towary.
IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy
Z wyłączeniem winy umyślnej, odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy w tym z realizacji gwarancji, ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto
towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody
Kupującego lub obejmuje jedynie faktyczne straty poniesione przez Kupującego a nie utracone korzyści.
XI. Ochrona danych osobowych oraz elektroniczna informacja handlowa
1.Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie dobrowolnie danych
osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty działające na jego zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży
Towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę
działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zmianami), w szczególności ma on
prawo wglądu we własne dane.
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jednolity – Dz.U. z 2013, poz. 1422 ze zmianami) Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę drogą
elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na
zasadach określonych przepisami niniejszej ustawy.
Z dniem 25.05.2018 zgodnie z nowymi przepisami SAMINWEST wprowadza program RODO
o ochronie danych osobowych – REGULAMIN
1. Administratorem danych osobowych Programu RODO Organizator SAMINWEST
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w SAMINWEST , specjalnie do tego powołana osoba.
3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się w celu realizacji sprzedaży i serwisu produktów oferowanych przez
SAMINWEST, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w celach marketingowych oraz innych, wymaganych przez obowiązujące
przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrotów towarów).
4. Za zgodą kontrahenta , dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za
pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
5 Dane osobowe przekazane w formularzu zgłoszeniowym, ofercie przetwarzane będą jedynie w celu realizacji zadań
zleconych przez kontrahenta oraz informacje o dokonanych zakupach, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu
przedstawienia kontrahentowi spersonalizowanej oferty.W tym zakresie, Organizator Programu korzysta z tzw. Plików cookies.
Szczegółowe informacje o wykorzystaniu plików cookies na stronach Organizatora Programu, znajdują się na stronie
www. saminwest.com oraz www.corghi.pl
6.Zgoda, o której mowa w pkt. 4, może być w każdej chwili wycofana przez wysłanie maila na adres
saminwest@serwer1673794.home.pl
7.Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne dla przystąpienia do działań w
zakresie serwisu urządzeń , gwarancji i sprzedaży produktów co jasno, oznaczono w formularzu rejestracyjno-zgłoszeniowym
stronie SAMINWEST lub www.corghi.pl
8. W ramach realizacji Programu RODO , dane osobowe Klientów zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi
dla SAMINWEST w zakresie niezbędnym do realizacji zadania . Wśród nich, znajdują się również podmioty z siedzibą poza
Polskim Obszarem Gospodarczym.
Będą to podmioty należące do następujących kategorii:
•dostawcy usług utrzymania strony internetowej , baz danych oraz innych systemów informatyczno-księgowych,
•firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej , towarów spedycyjnych w imieniu SAMINWEST,
•współorganizatorzy wydarzeń takich jak warsztaty i konkursy dla Klubowiczów,
•podmioty, zatrudniające osoby świadczące usługi dla SAMINWEST,
Podmioty wskazane w pkt.8, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do
przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez SAMINWEST.
9. Kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia.
10. W każdej chwili, Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego
prawny następca).
XII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji
ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
3. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z
wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy,
właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
Rzuchów, 30.września 2016 r. aktualizacja/ważny od 25.05.2018